pantry 2-3
pantry 3-2
foyer v2
kitchen 2
family room v3
kitchen 1-3
kitchen dining area
den
bedroom hallway v3
hallway view 2
dining room 2 v2
living room
pantry v2
bedroom
HOUSE THREE